Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy w pigułce

 

Zawarcie umowy pomiędzy kontrahentami bardzo często wiąże się ze złożeniem przez wykonawcę zlecenia określonego zabezpieczenia, które ma na celu pokrycie ewentualnych roszczeń zlecającego. Chodzi tu o gwarancję należytego wykonania umowy, której podstawową formą zabezpieczenia jest kaucja pieniężna.

 

Gwarancja należytego wykonania co to takiego

 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nazywana jest zobowiązaniem gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Zamiast kaucji pieniężnej zabezpieczeniem może zostać złożone w postaci gwarancji należytego wykonania umowy. Dzięki takiej opcji nie ma konieczności zamrażania własnych środków pieniężnych, co duży wpływ na finanse w przedsiębiorstwie i ich płynność.

 

Okres gwarancji należytego wykonania umowy

 

Gwarancje należytego wykonania stosuje się zarówno w przypadku umów realizowanych na podstawie  ustawy prawo zamówień publicznych, jak i w stosunku do umów prywatnych, które tej ustawie nie podlegają. Okres gwarancji na roboty budowlane czy też inne usługi jest określany w umowie i uzależniony od czasu trwania kontraktu. Za początek obowiązywania gwarancji uznaje się dzień podpisania umowy wykonania usługi pomiędzy stronami i obejmuje okres trwania wykonywania postanowień umowy. Dodatkowo czas powinien zostać wydłużony o okres na zgłoszenie ewentualnych roszczeń ze strony zleceniodawcy, tj. do ostatniego dnia, czyli do momentu, w którym umowa powinna zostać zrealizowana. Najczęściej dodawany jest okres 30 dni na potwierdzenie przez zleceniodawcę, że kontrakt został należycie wykonany.

 

Kiedy warto skorzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

 

•    w przypadku wadium przetargowego,

•    w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał postanowienia umowy,

•    przy realizacji umowy, jako gwarancja zwrotu zaliczki,

•    w okresie rękojmi po zakończeniu inwestycji, jako gwarancja usunięcia wad i usterek.

 

 

 

22 lutego 2019

 

 

 

 

edukacja

edukacja 

Education © 2017 • Created with WebWave

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.